Regulamin sklepu

Strona sklepu internetowego Wydawnictwa Stratus sp.j. ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl Kodeksu Handlowego.

Aktualizacje dokonywane są po ukazaniu się książek. Zamówienia realizujemy w możliwie krótkim czasie z reguły 3-5 dni roboczych ,w przypadku braku danego towaru w magazynie będziemy kontaktować się z państwem e-mailem, lub telefonicznie.

Nasze konto:

Wydawnictwo Stratus sp.j.

ul. Żeromskiego 6A

27-600 Sandomierz

Nr konta:

Alior Bank: 60 2490 0005 0000 4500 6933 9457

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
STRATUSBOOKS.COM.PL
DEFINICJE
1. Serwis – księgarnia internetowa znajdująca się pod adresem

www.wydawnictwostratus.pl 
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Księgarni,
będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Księgarnią a Kupującym.
3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest
Regulamin.
4. Strony – Obie strony Umowy, Księgarnia i Kupujący.
5. Księgarnia - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Wydawnictwo
Stratus sp.j. Bartłomiej Belcarz, Artur Juszczak, Robert Pęczkowski, z/s ul.
Żeromskiego 4 27-600 Sandomierz, NIP:867-18-66-890, REGON: 260091627
6. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym
może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej
działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być
pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
9. Usługa – sprzedaż świadczona poprzez Serwis i Konto.
10. K onto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której
Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne
dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
11. Towary – towary sprzedawane w Serwisie: książki i inne artykuły wydawnicze.
12.Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się
plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.stratusbooks.pl/skl...
13.Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego
§ 2
1. Kupujący akceptuje Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary
wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach
Serwisu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
§ 3
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z
podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w
system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet
Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.
§ 4
1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa
dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o
Prawach Konsumenta.
2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa
się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie
obowiązującego prawa.
§ 5
Kontakt z Księgarnią odbywa się: telefonicznie – numer : +15 833 30 41, e-mailem –
sklep@stratusbooks.com.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby
Księgarni.
PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW
§ 6
1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza
zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu, przy czym
wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego
koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi
wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące
dane: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń,
adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo
Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych
określonych w ust. 2 zd. drugie.
4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących
składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
5. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku
potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „Wyślij
zamówienie” lub inny równoważny w treści).
6. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku
potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem
zawarcia Umowy.
7. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Księgarnię
poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem
Księgarnia przesyła Kupującemu Regulamin.
§ 7
1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna
treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego
umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu
na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których
mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.
Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do
Kupującego.
4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Księgarnia jest uprawniona
do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do
czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Księgarnia niezwłocznie poinformuje
Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
DOSTAWA
§ 8
1. Koszty dostawy Towarów ponosi Księgarnia.
2. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w
najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy.
Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez
Księgarnię, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia
zaksięgowania należności na koncie Księgarni.
3. W przypadku, gdy Księgarnia nie spełniła swojego obowiązku dostarczenia
Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa ją do
dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Księgarnia
nie dostarczyła Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo
rozwiązać Umowę. Przepis § 19 stosuje się.
4. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Księgarnia odmówiła dostarczenia
Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym
indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z
zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Księgarnię przed
zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w
określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Księgarnia nie
dostarczyła Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie
określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania
Umowy.
5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Księgarnia bez zbędnej
zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.
§ 9
1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem
firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.
2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w
przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej
przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody.
Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia
reklamacji.
CENA I PŁATNOŚCI
§10
1. Ceny Towarów podane są na stronach Serwisu.
2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i
podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce,
z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
§11
Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon, rachunek lub fakturę.
§ 12
1. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór
opcji należy do Kupującego.
2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w
Cenniku Dostawy.
3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych
Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona
na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym
wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w §
9 ust. 1.
§ 13
Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze
paczki na poczcie lub doręczycielowi.
b) przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Księgarni w Alior
Bank S.A. o numerze : 60 2490 0005 0000 4500 6933 9457
c) za pomocą systemu PayPal,
d) za pomocą systemu Dotpay
KONTO
.
§ 14
1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą
Serwisu.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej
świadczenia przez Księgarnię z chwilą założenia Konta.
4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego
„nowe konto”.
5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych
wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie. Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu
e-mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.
6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość
samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź”
na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres email zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została
zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie
Serwisu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment
zawarcia Umowy.
9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna
treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego
umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na
jego wniosek.
10. Założenie Konta jest bezpłatne.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGARNI
§ 15
1. Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Księgarnia odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w
zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.)
§ 16
1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
a) żądać usunięcia wady przez Księgarnię
b) żądać wymiany Towaru na nowy
c) żądać obniżenia ceny
d) odstąpić od Umowy
1. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Księgarnia
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy
Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez
Księgarnię usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Księgarnię.
3. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości
odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie
ma zastosowania.
4. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
5. Księgarnia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany
na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób
wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych
kosztów.
6. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Księgarnia może odmówić wymiany rzeczy
wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
§ 17
1. Reklamacje dotyczące Towarów powinny być składane pisemnie na adres
Księgarni. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby
reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać
przyczyny reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Księgarnia informuje Kupującego w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania
przesyłki listowej przez Księgarnię), a także w formie e-maila.
3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada
zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu.
Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem
dwóch lat od wydania rzeczy.
§ 18
Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego
lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów.
Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli
Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Księgarnia nie oferowała takiej możliwości.
§ 19
W przypadku niewykonania Umowy przez Księgarnię, Księgarnia obowiązana jest do
naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 20
1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w
Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo
do odstąpienia od Umowy).
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
a. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
d. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Księgarnię
o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą
elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt
odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym
Kupujący poinformował Księgarnię o swoim odstąpieniu.
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się
na stronie internetowej Serwisu www.wydawnictwostratus.pl
5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Księgarnia w terminie 14 dni od
otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności,
w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego
sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu
Towarów Księgarni). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał
płatności.
6. Księgarnia nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez
Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Księgarni.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW
§ 21
Przepisy §§ 22, 23, 24, 25 i 26 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do
Kupujących niebędących Konsumentami.
§ 22
1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Księgarnię.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Księgarnię
wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Księgarnia potwierdza warunki
Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.
§ 23
W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Księgarnia zastrzega, że nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub
niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji,
utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym
terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła
konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w
stosunku do Księgarni.
§ 24
Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych
uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale
sporządzi protokół szkody.
§ 25
Księgarnia może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu
zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.
§ 26
Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27
1. Księgarnia jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w
procedurze zamówienia Towarów.
2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane
osobowe w zakresie wymaganym przez Księgarnię.
3. Uzyskane przez Księgarnię dane osobowe są gromadzone i przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych.
4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Księgarnię, poprzez przesłanie
stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie
przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub
zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Księgarnię.
§ 28
1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną
zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa
Polityka Cookies.
PRAWO AUTORSKIE
§ 29
1. Wszystkie prezentowane na stronach Serwisu Towary będące publikacje objęte są
ochrona wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).
2. Prawo autorskie do poszczególnych publikacji (Towarów) należy do autora,
Księgarni lub innych podmiotów. Jeżeli informacje o prawie autorskim nie znajdują się w
opisie Towaru, informacji tych udzieli zainteresowanym Księgarnia.
3. Jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji (Towarów) objętych ochroną prawa
autorskiego wymaga uprzedniego uzyskania zgody autora, Księgarni lub innego podmiotu
uprawnionego z tytułu prawa autorskiego do danej publikacji (Towaru).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w
dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na
serwerze.
2. Księgarnia nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem
Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.
§ 31
W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć
próbę jego polubownego rozwiązania.
§ 32
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014.12.24
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian
Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy
wstecznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Wydawnictwo Stratus B. Belcarz, A.
Juszczak, R. Pęczkowski sp.j. („Stratus”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stratus, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, prosimy o kontakt z Wydawnictwem Stratus, ul Żeromskiego 6A, 27-600 Sandomierz bądź
z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: office@wydawnictwostratus.pl
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Stratus B. Belcarz, A.
Juszczak, R. Pęczkowski sp.j. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 6A.
II. Skąd mamy dane osobowe.
Otrzymaliśmy je od Pana/Pani podczas zakładania konta, a także później, w związku z
transakcjami dokonywanymi przez Pana/Panią w naszym sklepie internetowym.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Wydawnictwo
Stratus sp.j. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy zakupu w
sklepie internetowym,
2. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.
IV. Obowiązek podania danych osobowych Wydawnictwu Stratus
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakupu i dostarczenia
towaru. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe
nie mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej;
2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych
z Panią/Panem umów zakupu.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Wydawnictwo uzasadnionego
interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu
umowy, do czasu wycofania tej zgody.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Wydawnictwo pragnie zapewnić Panią/Pana,
że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo
Stratus sp.j., przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
(1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
(2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
(3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapominanym”) – w przypadku gdy:
(a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
(b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
(c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
(e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
(4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
3) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
(5) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
(6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wydawnictwo Stratus sp.j. Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego.
Wydawnictwo Stratus B. Belcarz, A. Juszczak, R. Pęczkowski, sp.j. Żeromskiego 6A, 27-600 Sandomierz